Ознаки правової держави.

Правове - це, в першу чергу, демократичну державу, в якому гарантовано верховенство закону, панування права, рівність всіх громадян. В основі його організації лежить принцип поділу влади на судову, виконавчу і законодавчу. Громадяни держави мають певні регламентовані права і свободи, можуть брати участь в здійсненні влади (через представників або безпосередньо). Це можливо завдяки досить розвиненому громадянському суспільству, наявності функціонуючих політичних партій і громадських організацій, свободи слова, високому рівню політичної, а також правової культури.

Які ознаки правової держави?

Верховенство закону, що панує у всіх сферах суспільного життя. Це своєрідна форма захисту і організації прав і свобод людини. Вона регламентує обов`язкові для всіх правила поведінки на основі принципів справедливості і рівності. Закон має найвищу юридичну силу. Він регулює інші правові акти і контролює найважливіші сторони суспільно-політичного життя.

Конституція - це звід основних законів держави. У ній відображені правові засади суспільного і державного життя і діяльності. Конституція являє собою ідеальну модель правового суспільства.

Перераховані вище ознаки правової держави дозволяють створити в країні режим законності і справедливого правопорядку в суспільстві.

Вільний розвиток особистості. Реальність її прав. Дані ознаки правової держави орієнтовані на соціально-політичне життя суспільства. Свобода людини є його невід`ємним правом. Тому кожен індивід має певну сферу свободи, яка не підлягає втручанню держави.

Людина має наступні регламентовані законом права: на недоторканність, соціальне забезпечення, освіту, судовий захист тощо

Взаємовідповідальність особи та держави. Відносини між цими двома сторонами повинні будуватися на основі принципів справедливості і рівності. Держава (як носій політичної влади) забезпечує їх дотримання щодо кожного громадянина суспільства. Органи влади, підкоряючись правовим нормам, не можуть порушити їх приписів, так як вони несуть певну відповідальність за невиконання своїх обов`язків. Регламентовані системи гарантій (відповідальність уряду і депутатів перед виборцями і держорганами, кримінальна та дисциплінарна відповідальність посадових осіб за невиконання обов`язків і т.д.) виключають виникнення адміністративного свавілля. Дотримання закону обов`язково для держапарату.

Відповідальність людини перед державою будується на тих же правових засадах. Застосування форм примусу не повинно порушувати принципи свободи особистості.

Дані ознаки правової держави забезпечують справедливість і рівноправ`я.

поділ влади на виконавчу, судову і законодавчу. Даний принцип дозволяє домогтися збалансованості, рівноваги у відносинах держорганів, встановити взаємний контроль. Кожна гілка влади функціонує самостійно, в межах своєї компетенції, і не втручається в діяльність іншої.

Основні ознаки правової держави включають в себе ідеологічний та політичний плюралізм. Він полягає у вільному функціонуванні партій, об`єднань, організацій різної спрямованості, які діють виключно відповідно до норм конституції. Даний принцип також передбачає наявність різних ідеологічних течій, концепцій і поглядів.

Всі перераховані вище риси характеризують правову державу. Ознаки державного устрою є гарантом стабільності, законності і правопорядку в суспільстві.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 68