Сутність і принципи маркетингу в умовах стратегії інноваційного розвитку

Взаємозв`язок і взаємозумовленість патентних і маркетингових досліджень чітко простежується при порівнянні змісту кожного з них, так як і один і той спираються на класичні принципи маркетингу. Проведення комплексу патентних і маркетингових досліджень є необхідною умовою створення і комерціалізації інновацій. Виконання цих досліджень, так само як і НДДКР, вимагає наявності в структурі організації відповідних підрозділів, кваліфікованих фахівців, постійної взаємодії та націленості їх на вирішення завдань відповідно до обраної стратегії.

Сутність і принципи маркетингу в умовах інноваційного розвитку компанії в кінцевому підсумку виражається в тому, що комерційно успішні інновації створюються, в результаті тісної взаємодії підрозділів, що виконують НДДКР, з патентними і маркетинговими службами, починаючи від зародження ідеї нового продукту або процесу аж до його виведення на ринок і реалізації альтернативних стратегічних завдань (забезпечення потреб конкретного ринку, розширення обсягів виробництва і збільшення частки ринку, вихід на нові ринки і т.д.).

Умовами ефективної реалізації стратегії інноваційного розвитку є створення об`єктів інтелектуальної власності (ОІВ), що складають базис, виходячи із значущості якого можна здійснювати ділову стратегію організації, реалізовувати цілі і принципи маркетингу підприємства.

Залежно від наявності та вагомості пакетом патентних щодо перспективних напрямків науки організація може прийняти:

а) стратегію лідерства, якщо створені винаходи, які можуть стати основою нових товарів і технологій;

б) стратегію вдосконалення вироблених товарів і технологій, якщо створені винаходи, що дозволяють досягти їх якісно нових характеристик і задовольнити зростаючі потреби ринку;

в) стратегію виживання, якщо створені винаходи лише частково покращують споживчі властивості товарів.

Безсумнівно, вибір стратегії залежить не тільки від фінансових і матеріально-технічних можливостей компанії, але і від того, наскільки ефективно реалізуються ключові принципи маркетингу інноваційного підприємства. Один з них полягає в тому, що в умовах відкритої світової конкуренції в стратегії інноваційного розвитку економіки найважливішою складовою успішності є концентрація ресурсів на напрямках, що забезпечують, з одного боку, стійкі конкурентні переваги за рахунок високого науково-технічного рівня виробничих технологій і продукції, що виробляється, а з іншого - порівняно більш низьких витрат виробництва, затребуваності даної продукції або технології конкретним ринком. Відповідь на це питання і покликані дати маркетингові служби, які здійснюють комунікаційну політику організації. При цьому важливо підтримувати зворотний зв`язок між проміжними результатами розробок і результатами маркетингових досліджень, щоб проводити коректування управлінських рішень в здійсненні інноваційних процесів. Зарубіжний досвід показує, що дані маркетингових досліджень націлюють на створення винаходів, що відповідають існуючим потребам ринку.

Принципи маркетингу в рамках інноваційної стратегії припускають також, що в забезпеченні конкурентних переваг, важливу роль має відігравати постійна взаємодія безпосередньо розробників інновацій та патентних підрозділів на всіх стадіях інноваційного циклу - від винаходу до комерціалізації. Головні зусилля патентного підрозділу компанії повинні бути зосереджені на вирішенні комплексу завдань, що сприяють отриманню максимально можливих результатів - збереження або завоювання конкурентної переваги.

Зокрема:

- проведення патентно-інформаційного пошуку та аналізу досягнутого рівня в конкретній сфері діяльності;

- виявлення, систематизація охоронюваних ОІВ і вибір форм їх правової охорони;

- оформлення заявок на отримання охоронних документів на ці об`єкти або їх реєстрацію;

- формування портфеля патентів і патентних заявок по перспективним (визначальним) напрямками розвитку економіки;

- відбір, оцінка вартості та постановка на облік комерційно значущих об`єктів;

-визначення домінуючих об`єктів в перспективному плануванні їх комерціалізації;

- визначення основних переваг процесу або продукту, аналіз можливих шляхів виходу на ринок;

-рекламно-інформаційне забезпечення, включаючи міжнародне просування;

- перевірка патентної чистоти продуктів, що випускаються, застосовуваних технологій і засобів індивідуалізації товарів і послуг;

- проведення моніторингу (оцінка, прогноз) стану розвитку певних наукових напрямків, змін в патентно-ліцензійної ситуації і потреби ринку;

- виявлення перспектив і зацікавлених організацій (фірм) в розширенні технологічного обміну або обсягів виробництва продуктів шляхом продажу (закупівлі) ліцензій на ОІВ.

Як видно з одного тільки перерахування завдань, цей список практично збігається з тим, що представляють собою основні принципи маркетингу, які необхідно реалізовувати і яким необхідно слідувати при реалізації інноваційного вектора розвитку підприємства.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 95