Розрахунок прибутку: бухгалтерська і економічний прибуток

Аналіз діяльності будь-якого господарюючого суб`єкта проводиться із застосуванням двох підходів, які умовно називаються економічним і бухгалтерським. Другий грунтується на аналізі витрат, які вносяться в бухгалтерську звітність. Для економічного аналізу використовується не тільки сукупність реальних показників звітів, а й альтернативні витрати, тобто вигода, яка визнається упущеної.

Прибуток бухгалтерська і економічна

особливості термінології

Під бухгалтерськими витратами розуміються реально проведені платежі, які вносяться в документацію. Якщо з отриманого доходу віднімаються бухгалтерські витрати, то це вже буде розрахунок облікового прибутку. Далі з неї потрібно відняти податки і інші обов`язкові платежі, що дає в результаті чистий прибуток, а вона служить в якості резервного джерела фінансування і враховується податковими органами.

Якщо розраховуються прибутку бухгалтерська і економічна, то варто знати, що в економічні витрати крім бухгалтерських зараховуються неявні або внутрішні, тобто альтернативна вартість ресурсів, наявних у розпорядженні підприємця. Оцінка цих внутрішніх витрат проводиться в залежності від можливостей альтернативного використання.

Наприклад, підприємець може використовувати свій автомобіль в виробничих цілях. Економісти переконані в необхідності врахування таких витрат, однак бухгалтерія не може цього зробити, так як немає факту оплати від кого-то кому-то. Це ніяк не відбивається в бухгалтерському обліку. З боку економістів може бути думка, що автомобіль міг би використовуватися інакше, наприклад, у підприємця є можливість здати його в оренду, за що він буде отримувати орендну плату. Тому економістами недоотриманий орендна плата визнається внутрішніми витратами.

Характеристики

Отже, якщо розглядаються прибутку бухгалтерська і економічна, то варто відзначити, що остання уособлює різницю між доходом і економічними витратами. Для зменшення різниці між економічними і бухгалтерськими витратами потрібно фіксувати в бухгалтерському обліку витрати якомога точніше, хоча зазвичай цю різницю неможливо звести до нуля. Але навіть тоді, коли економічний прибуток менше бухгалтерської, і навіть прагне до нуля, підприємець все ж продовжить діяльність, отримуючи бухгалтерський прибуток.

Бухгалтерська економічна і нормальний прибуток

історичний розвиток

Ще в 19 столітті розглядалися різні види прибутку: бухгалтерська і економічна, і тоді вже була очевидна досить сильна різниця між ними. Саме тоді Альфред Маршалл розробив перший індикатор економічного прибутку. Його визначали як різницю між чистим прибутком і витратами на капітал власника, а все це називалося залишковим доходом. При тому що розрахунки здаються простими, на практиці виявляється, що необхідно відшукати цілий масив інформації, необхідної для цього.

Основний акцент Альфредом Маршаллом робився на те, що при визначенні вартості, що формується компанією в конкретний момент часу, необхідно обов`язково враховувати не тільки витрати, які відображені в бухгалтерській документації, а й альтернативні витрати, пов`язані із залученням капіталу.

Довгий час розробки Маршала були незатребуваними, а значення економічного прибутку не було настільки велике. Однак в 80-х роках минулого століття з початком глобалізації і відтоку капіталів в країни, що розвиваються стали розглядати різні види прибутку: бухгалтерська і економічна. Використовуються вони для демонстрації альтернативних показників ефективності діяльності компанії з метою залучення все нових і нових інвесторів.

економічна прибуток

Саме вона виступила в якості одного з таких показників, за допомогою яких залучаються нові партнери в бізнес. Вона передбачає, що додаткова вартість інвестованого капіталу буде створена тільки тоді, коли розмір реального доходу перевищить альтернативні витрати використання цього капіталу. Можна спростити визначення так: економічний прибуток існує тільки в тому випадку, якщо отриманий фінансовий результат за фактом перевищить всі альтернативні способи використання розглянутого капіталу.

Формула прибутку

Як використовувати методику?

Поки формування прибутку підприємства відбивається тільки в бухгалтерській документації. Економічна прибуток не прижилася у вітчизняній практиці розрахунків, і для цього є кілька причин. В першу чергу мова йде про незнання того, як використовувати це поняття в прийнятті рішень управлінським персоналом. Всі звикли аналізувати бухгалтерську прибуток, тому діяльність підприємства розглядається тільки через призму цього фактора. А ті компанії, які вирішили використовувати цей метод, стикаються із завданням адаптації економічного прибутку до стандартів податкового та бухгалтерського обліку.

стандарти розрахунку

На даний момент для розрахунків використовується формула прибутку, яка відповідає міжнародним стандартам обліку і звітності, а також американським стандартам. Між собою вони повністю сумісні, для них використовуються однакові принципи ведення бухгалтерського обліку і звітності, а з певних питань в американських стандартах методика прописана більш чітко.

Вимоги міжнародних стандартів націлені на приведення законодавства діючої системи стандартів фінансової звітності та бухгалтерського обліку в якесь гармонійне стан. Прийнято вважати, що його корисно використовувати для характеристики результатів підприємницької діяльності підприємств в більш реалістичною формі. Однак американська методика спирається на більше число розробок, тому в американських компаніях є тенденція до регулювання операцій досить чітко при меншій гнучкості кожної організації окремо.

Формування прибутку підприємства

На даний момент економічна прибуток в бухгалтерському балансі взагалі ніяк не відбивається, а її розрахунки носять науковий або закритий характер. Розвиток її повсюдного використання гальмується через стандартизованість фінансової звітності та певного консерватизму в обліку.

Елементи економічного прибутку

При використанні показника залишкового доходу, який був запропонований Маршаллом, у компаній виникли проблеми з зіставленням вихідних даних: витрати на капітал будуть враховувати прибутковість, яку отримує підприємство на базі ринкової вартості, при цьому чистий прибуток служить в якості бухгалтерського терміна, розраховується на базі облікової вартості. Природно, що розвиток світової економіки і ринкових відносин стало причиною посилення розбіжностей між ринковою та облікової вартість підприємства, через що використання показника залишкового доходу стало просто неможливим.

види прибутку

Різниться бухгалтерська, економічна і нормальний прибуток. Зазвичай економічної прибутком є різниця між сукупною виручкою і витратами: зовнішніми і внутрішніми. При цьому в число внутрішніх витрат включається і нормальний прибуток, яка уособлює мінімальну плату для утримання підприємницького таланту. Прибуток, яка обчислюється на базі інформації бухгалтерського обліку, являє собою різницю між доходами від різних типів діяльності і зовнішніми витратами. Реальна прибуток - це дохід, який залишається на рахунках підприємця.

Прибуток у бухгалтерському балансі

На даний момент бухгалтерський облік передбачає використання п`яти видів прибутку: валовий, прибутку від продажів, прибутку до оподаткування, прибутку від звичайних видів діяльності, чистий прибуток. Валова - це різниця між виручкою від реалізації товарів, робіт, продукції, послуг і собівартістю реалізованих товарів, робіт, послуг, продукції. Виручка, яку отримують від реалізації товарів, робіт, послуг і продукції, прийнято називати доходами від звичайних видів діяльності. Формула прибутку в даному випадку наступна:

П (вал) = ВР - З, де ВР - виручка, одержувана від реалізації- С - собівартість реалізованого.

Особливості кожного виду прибутку

Прибуток від продажів - це валовий прибуток мінус комерційні та Управлінські витрати.

Прибуток до оподаткування являє собою прибуток від продажів з урахуванням інших витрат і доходів, які можуть бути операційними і позареалізаційними. До операційних доходів відносять надходження, які пов`язані з наданням активів організації за плату в тимчасове користування. Позареалізаційними доходами зізнаються штрафи, пені, неустойки за порушення договірних умов, активи, які отримані безоплатно, прибуток минулих років, виявлена у звітному періоді.

Прибуток від звичайних видів діяльності виходить за допомогою вирахування з прибутку до оподаткування обов`язкових платежів і суми податків.

Економічна прибуток менше бухгалтерської

Чистий прибуток являє собою прибуток від звичайної діяльності, в яку вносяться надзвичайні доходи і витрати. Під надзвичайними доходами маються на увазі надходження, які виникають як наслідок надзвичайних обставин господарської діяльності. Під надзвичайними витратами розуміються витрати, пов`язані з аналогічними ситуаціями.

«Танцюємо» від витрат

Якщо розглядається бухгалтерська, економічна і нормальний прибуток, то варто відзначити, що в загальному вигляді прибуток визначають як різниця між сукупною виручкою та сукупними витратами. Це найпростіший і найпоширеніший варіант розрахунку, який взагалі може застосовуватися.

Тепер необхідно звернути увагу на витрати. Бухгалтерська та економічний прибуток передбачає різні підходи до їх визначення. Самі витрати можуть бути зовнішніми і внутрішніми. До перших відносяться платежі зовнішнім постачальникам. При їх вирахуванні з сукупної виручки можна отримати бухгалтерську прибуток. Але вона не буде враховувати внутрішні витрати, до яких прийнято відносити:

  • витрати, пов`язані з ресурсами, що знаходяться у власності самого підприємства;
  • нормальний прибуток, яка залежить від найважливішого ресурсу - підприємницької здібності.

Економічна прибуток виходить після того, як з бухгалтерської будуть видалені внутрішні витрати.

Витрати бухгалтерська і економічний прибуток

Найбільш очевидні відмінності

Виходить, що бухгалтерський прибуток призначена тільки для обліку зовнішніх витрат, а економічна визначається за допомогою вирахування ще і внутрішніх витрат. У сумі зовнішні і внутрішні витрати формують економічні, їх ще називають альтернативними. Це означає, що для визначення обсягу реального прибутку необхідно виходити з такої ціни ресурсу, яка була б отримана власником при його найкращому використанні. Формування прибутку підприємства при цьому відбувається незалежно від способу її розрахунку. Але важливо розуміти, що оптимальним варіантом буде збільшення саме економічного прибутку.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 163